Aktulizacja z dnia 15.03.2021 r.

Zgłoszenia zapotrzebowania na receptę

Zachęcamy do  zgłoszenia zapotrzebowania na receptę drogą mailową podając imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, dokładną nazwę leku wraz z dawką oraz wnioskowaną ilość opakowań.

Jesli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP), prosimy o zamieszczenie tej informacji.

Recepta może być wystawiona tylko i wyłącznie na leki, które były już wypisane przez lekarza w naszym Centrum Medycznym w ciągu ostatniego roku, lub na leki, które są wymienione w dokumentacji dostarczonej przez pacjenta (kartach informacyjnych leczenia szpitalnego, informacjach dla lekarza POZ). 

Adres, na który należy przesłać wypełnione zapotrzebowanie oraz dokumentację medyczną zewnętrzną: receptynfz@medicus.opole.pl

Lekarz po weryfikacji dokumentacji ma prawo odmówić wystawienia recepty lub zmniejszyć ilość wypisanych leków.

Po wystawieniu recepty, jeśli jest dostępny numer telefonu komórkowego, zostanie wygenerowany sms o treści „Recepta wraz z kodem recepty" lub „Odmowa”, w zależności od decyzji lekarza.

 

Teleporady w ramach POZ

Teleporada jest wykonywana przez lekarza po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Pl. Piłsudskiego 5 – 774444999

ul. Mickiewicza 1 – 774427010

Nasze Placówki udzielają porad telefonicznych w wybranym zakresie.

Teleporada nie dotyczy wizyt:

•             pierwszorazowej;

•             w związku z pogorszeniem stanu zdrowia z tytułu choroby przewlekłej;

•             w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej;

•             związanej z wydaniem zaświadczenia.

Powyższe wykluczenie nie dotyczy świadczeń dotyczących pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID.

Rejestracja sprawdza prawo do ubezpieczenia pacjenta, weryfikuje tożsamość pacjenta, jak również   prawidłowość podanych danych w systemie oraz przeprowadza wstępny wywiad dotyczący potrzeb pacjenta (np. zapotrzebowanie na teleporadę, receptę, skierowanie).

Telefoniczna porada lekarska odbywa się przy pełnym dostępie lekarza do dokumentacji medycznej pacjenta oraz z zachowaniem warunków gwarantujących poufność.

Jeżeli lekarz nie dysponuje dokumentacją pacjenta, ten jest zobowiązany do przesłania drogą mailową dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia porady w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem na adres receptynfz@medicus.opole.pl

W ustalonym z rejestracją czasie, pacjent proszony jest o bycie dostępnym pod telefonem, zapewniając możliwość połączenia się lekarza (nie prowadzić innych rozmów).

W przypadku, gdy lekarzowi nie udaje się dodzwonić do pacjenta w wyznaczonym czasie (podejmuje dodatkowo dwukrotną próbę), odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej, podając dokładny czas dwukrotnie podjętych prób kontaktu telefonicznego.

Na podstawie rozmowy lekarz dokonuje w dokumentacji medycznej stosownych zapisów, w tym, że udzielono świadczenia w formie teleporady.

Jeżeli istnieje potrzeba lekarz wystawia skierowanie, receptę, zlecenie na wyroby medyczne, ZUS ZLA w formie elektronicznej, informuje pacjenta o sposobie realizacji badań laboratoryjnych i obrazowych oraz o możliwości założenia przez pacjenta IKP.

  • Skierowanie: lekarz może wystawić pacjentowi e- skierowanie, którego kod zostanie wysłany do pacjenta poprzez sms.

    W przypadku skierowania na badania laboratoryjne, skierowanie zostaje umieszczone w systemie i nie ma konieczności przesyłania go do pacjenta.

  • Recepty: lekarz wystawia e-receptę, której kod wysyłany jest smsem na numer komórkowy pacjenta podany w systemie informatycznym.
  • IKP: wszelkie informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta są dostępne na stronie:  

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

  • Zlecenie na wyroby medyczne: lekarz wystawia zlecenie na zaopatrzenie medyczne podając pacjentowi telefonicznie kod zlecenia, który w czasie pandemii jest wystarczający do realizacji  zlecenia w wybranym przez siebie punkcie. 
  • E-ZLA jest wprowadzone do aplikacji PUE, do której dostęp ma również pracodawca. W razie  braku dostępu do PUE przez pracodawcę konieczny jest odbiór osobisty druku ZUSZLA w przychodni.  

Jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenia świadczenia w formie teleporady, lekarz decyduje o trybie dalszego postępowania, w tym o konieczności konsultacji bezpośredniej.